Giải quyết tranh chấp

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp của Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh

Các bên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh đều trên tinh thần tự nguyện, trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên thương lượng để giải quyết. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, các bên có thể đưa ra cơ quan pháp luật để yêu cầu giải quyết. Trường hợp xác định lỗi thuộc về bên cung cấp sản phẩm (người bán) thì người bán có trách nhiệm bồi thường cho bên sử dụng sản phẩm (người mua). Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh chỉ đứng vai trò là người tiếp nhận khiếu nại và cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết.

Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của người bán qua email: travinhtrade@gmail.com hoặc ttkcvaxttmtv@gmail.com;

Bước 2: Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó;

Bước 3: Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp;

Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật; Khiếu nại của Người mua hoặc Người bán sẽ được Ban quản trị ghi nhận và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh và thành viên phải được đưa ra Tòa án tỉnh Trà Vinh để phân xử. Quyết định của Tòa án tỉnh Trà Vinh là quyết định có giá trị chung thẩm.