Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh

  • Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin bắt buộc khi khách hàng đăng ký làm thành viên trên sàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị ứng dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: gửi các chính sách mới, các sản phẩm và dịch vụ mới, cung cấp các dịch vụ đến thành viên; gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và Sàn giao dịch; Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên; Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

Ngoài ra, sẽ tự động thu thập các thông tin về Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh và số người truy cập như địa chỉ IP, các trang Web được kết nối, số lượng người truy cập...tuy nhiên khi thực hiện các việc đó Ban quản trị không công bố thông tin như: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và các hình thức thông tin khác. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.

  • Thời gian lưu trữ thông tin

Sàn giao dịch sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác.